Algemene voorwaarden

Dossiernummer KvK: 30141805
Downloaden als PDF

  1.  ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Smit Opleidingen & Trainingen, hierna te noemen SOT. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Tiel en op aanvraag beschikbaar.

  2.  OFFERTES/OVEREENKOMSTEN

 • Alle door ons geoffreerde prijzen en condities zijn bindend tot 14 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 • Overeenkomsten zijn pas geldig nadat deze door de opdrachtgever is getekend.
 • SOT heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die SOT normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening brengt.

  3.  PRIJZEN

 • Prijzen worden per opdracht vastgelegd. Deze zijn excl. BTW en gebaseerd op calculatie per uur, dagdeel of vastgestelde prijs per opdracht.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht SOT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

  4.  WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 • Indien wordt overeenkomen dat te leveren diensten worden gewijzigd of uitgebreid kan dit invloed hebben op voltooiing van de dienstverlening in totaal of in onderdelen. SOT zal opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 • Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal SOT opdrachtgever van tevoren inlichten, indien een wijziging of uitbreiding financiële consequenties heeft voor de overeengekomen prijs.
 • Meerkosten zoals reiskosten/kilometervergoeding, wijziging in vooraf aangegeven aantal cursisten/deelnemers, inschakeling van derden e.d. zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  5.  BETALING

 • Betaling is afhankelijk van het soort opdracht. In algemene zin wordt bij de opdrachtverstrekking 60 % van het factuurbedrag in rekening gebracht en na beëindiging het restant. Bij opdrachten op basis van nacalculatie wordt maandelijks een rekening gezonden. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 14edag na factuurdatum 1,5 %  rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn. Indien SOT een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de opdrachtgever. Berekening volgens het NOVA tarief over hoofdsom en rente, met een minimum van € 125,–.

  6.  ANNULERING

Annulering kan alléén, met redenen omkleed, per aangetekend schrijven gedaan worden. Opdrachtgever is aan SOT 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd, indien er eerder dan een maand voor aanvangdatum geannuleerd wordt. Bij een kortere annuleringstijd is hij 75 % van dit bedrag verschuldigd.

  7.  RECHTEN VAN SOT EN OPDRACHTGEVER

 • Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken zoals cursusgegevens, syllabi, presentaties, rapporten, analyses, documentatie en adviezen die door SOT aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij SOT. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Over opdrachten en/of opdrachtgevers worden zonder toestemming van de opdrachtgever door ons geen gegevens aan derden verstrekt. De gegevens zullen door SOT strikt vertrouwelijk behandeld worden.
 • Aanmerkingen over enige vorm van dienstverlening van SOT dienen door opdrachtgever tijdens of direct na beëindiging hiervan schriftelijk gemeld te worden. Geconstateerde fouten onzerzijds zullen, na overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk verholpen worden.

  8.  MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

 • De aard van de werkzaamheden van SOT brengt met zich mee dat opdrachtgever medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever zal SOT steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie geven. Bij incompany opdrachten zorgt opdrachtgever voor geschikte ruimte, accommodatie en catering, zowel voor opleidingen en trainingen als voor het afnemen van examens, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen..Voor de juiste aanwending van adviezen in zijn organisatie is de opdrachtgever verantwoordelijk.
 • Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SOT staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, heeft SOT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Extra kosten die hierdoor ontstaan zullen volgens uurtarief in rekening gebracht worden.

   9.  DIENSTVERLENING

 • SOT zal alle werkzaamheden voortvloeiend uit een opdracht met zorg uitvoeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 • SOT is in haar werkzaamheden niet resultaatverplichtend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden kan SOT de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaling van deze dienstverlening heeft plaatsgevonden.
 • SOT heeft het recht om, zonder overleg met opdrachtgever, diensten aan derden uit te besteden. Deze diensten vallen onder verantwoordelijkheid en garantie van SOT

10.  GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

 • SOT is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
 • SOT is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, overschrijding van termijnen, gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door SOT gegeven inlichtingen of adviezen die niet vallen onder de schriftelijke overeenkomst.
 • In geval van een onrechtmatige daad van SOT, haar medewerkers of derden waarvoor SOT rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SOT slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen  zal de schadevergoeding in géén geval meer bedragen dan door de verzekering van SOT wordt uitgekeerd   per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit schriftelijk bij SOT heeft gemeld.
 • Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door SOT geleverde goederen of diensten is SOT niet aansprakelijk.
 • Voor geleverde goederen gelden de garantiebepalingen van de fabrikant, importeur of toeleverancier.

11.  RECHT VAN RETENTIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle goederen, gelden en documenten, de laatsten in de ruimste zin van het woord, die SOT van opdrachtgever in bezit heeft kunnen tot onderpand dienen voor alle vorderingen ten laste van opdrachtgever. SOT is gerechtigd deze onder zich te houden voor rekening en risico van opdrachtgever, tot de opeisbare vordering(en) van SOT zijn voldaan. Opdrachtgever wordt er schriftelijk van in kennis gesteld indien  gebruik gemaakt wordt van het recht op retentie.
 • Alle geleverde zaken blijven eigendom van SOT totdat alle openstaande facturen, ook die betrekking hebben op andere zaken, betaald zijn.

12.  OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden, die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

13.  ONTBINDING

Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren, of, naar zijn keus, nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle, van de tot opzegging gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar.
De rechten ter zake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

14.  TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Dordrecht.