Scholingsplicht

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun functie. Dit ligt vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Als werkgever bent u verplicht geworden om zorg te dragen voor voldoende scholing voor uw medewerkers. Maar wat houdt dit precies voor u in?. in?

Achterliggende gedachte

De scholingsplicht wordt ingevoerd omdat mensen steeds langer doorwerken en arbeidsmobiliteit daardoor van toenemend belang zal worden. Mensen moeten breed en langdurig inzetbaar zijn. Met invoering van de scholingsplicht wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van scholing aan hun werknemers. Ze stellen ook consequenties indien men niet aan de scholingsplicht voldoet. Zo kan een werknemer niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing voor de betreffende werknemer.

Scholingskosten

De scholingsplicht rust tijdens het dienstverband op de werkgever en is gericht op de uitoefening van de eigen functie van de werknemer, of, als de functie komt te vervallen of niet meer door de werknemer kan worden vervuld, op het uitvoeren van een andere functie binnen het bedrijf van de werkgever. De werkgever is gehouden deze kosten te betalen. Wel kan in afwijking hierop een scholingsbeding worden overeengekomen, waarin wordt bepaald dat de werknemer de kosten draagt indien het dienstverband op zijn initiatief eindigt. Deze scholingskosten kunnen niet in mindering worden gebracht op een eventuele toekomstige transitievergoeding (deze vergoeding is per 1 juli 2015 in de wet geïntroduceerd).

Bepaalde scholingskosten kan de werkgever, na schriftelijke toestemming van de werknemer, wél in mindering brengen op de transitievergoeding. Het moet dan gaan om scholing met als doel de werknemer breder inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. De scholing mag dus niet gericht zijn op de functie van de werknemer of de bredere inzetbaarheid van de werknemer binnen de organisatie van de werkgever. Het moet dus gaan om scholing die valt buiten de wettelijke scholingsplicht, zoals een niet-werkgerelateerde (talen)cursus of een cursus persoonlijke ontwikkeling.

Scholingsplicht tijdens dienstverband

Het nieuw ingevoerde artikel 7:611a BW luidt als volgt: De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Scholingsplicht bij opzegging

Scholing komt ook terug in de vereisten waaraan moet zijn voldaan als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen. Voor opzegging moet een redelijke grond bestaan, waarbij in beginsel eerst dient te worden bezien of herplaatsing van de werknemer in een andere functie binnen een redelijke termijn, eventueel met behulp van scholing, mogelijk is. Ook deze vereisten zijn vanaf 1 juli 2015 in de wettekst verankerd.

Scholingsplicht bij disfunctioneren

De verplichting van de werkgever om de werknemer scholing aan te bieden, is daarnaast nader uitgewerkt in de nieuwe wet in het geval er sprake is van een disfunctionerende werknemer. Is de werknemer ongeschikt om de bedongen arbeid te verrichten, dan kan dit een reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever dient er dan wel voor te zorgen dat de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld van het vermeend disfunctioneren en in de gelegenheid gebracht wordt dit te verbeteren. Daarnaast mag de ongeschiktheid van de werknemer niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer (aldus het nieuwe artikel 7:669 lid 3 sub d BW). Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de rechter de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de kantonrechter na 1 juli 2015 niet langer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan als niet aan deze vereisten is voldaan, en zal niet meer worden ‘teruggevallen’ op de ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding in een dergelijke situatie, zoals voorheen wel regelmatig het geval was.

Uitzonderingen op de scholingsplicht bij opzegging

De verplichting de werknemer te scholen, geldt niet bij ontslag wegens verwijtbaar handelen door de werknemer. Ook in het geval van een verstoorde arbeidsverhouding zal soms een uitzondering op deze verplichting mogelijk blijken. In verband met deze scholingsverplichtingen wordt het onderscheid tussen deze drie ontslaggronden – disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, en verstoorde arbeidsverhouding – dan ook van groter belang

Uitgangspunten bij het vervallen van de functie

Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Een ontslag moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen.

Dit uitgangspunt komt terug in de nieuwe voorwaarden die worden gesteld aan een ontslag. Vanaf 1 juli 2015 kan een werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk alleen nog maar opzeggen wanneer hij daarvoor een redelijke grond heeft en herplaatsing, al dan niet na scholing, niet mogelijk of aan de orde is (zoals in geval van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer). Dit betekent dat de werkgever steeds voordat hij een werknemer wil ontslaan eerst moet onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst, eventueel na extra scholing. Daarnaast zal een kantonrechter een ontbindingsverzoek wegens disfunctioneren afwijzen wanneer het disfunctioneren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. De werkgever dient in geval van een disfunctionerende werknemer dus extra alert te zijn op scholing. Zoals eerder vermeld kunt u scholing, met als doel de werknemer breder inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt, in mindering brengen op de transitievergoeding.

Verdere informatie

Zoals als aangegeven is de scholingsplicht in per 1 juli 2015 ingegaan. Het is daarom raadzaam de bewijzen van de scholing die u als werkgever aan uw medewerkers biedt, goed te documenteren. Daarnaast raden wij u de volgende bronnen aan om te raadplegen bij behoefte aan verdere of specifieke informatie:
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s